Waw! Dehongliad! Creu a defnyddio effaith. Mai'r 10fed a'r 11eg 2017

WOW

Waw! Dehongliad!
Creu a defnyddio effaith
Mai'r 10fed a'r 11eg 2017
Lleoliad: Castell Caerffili,
Caerffili, De Cymru


Digwyddiad wedi'i drefnu gan Dehongli Cymru gyda
chefnogaeth gan y Gymdeithas Dehongli Treftadaeth (AHI).

Bydd y digwyddiad deuddydd yma'n cynnwys cyflwyniadau, gweithdy a thaith maes i ysbrydoli ac ysgogi'r meddwl.

Beth yw'r pwrpas?

Gwyddom fod pobl yn fwy tebygol o gofio eu hymweliadau/diwrnodau allan a meddwl am eu profiadau, po fwyaf yw'r effaith emosiynol ar y diwrnod. Mae profiadau sy'n effeithio ar yr emosiynau'n debygol o gynnwys elfennau sy'n annisgwyl, yn wahanol i'r arfer, sy'n gyffrous neu sy'n ennyn ein hymatebion dynol cyffredin i lawenydd, cariad, gwahanu a cholled, anghyfiawnder, trais a marwolaeth, buddugoliaeth a thrasiedi, a'r doniol. Wrth gwrs, mae'n bosibl creu profiadau sy'n cael effaith ond sydd heb ystyr arbennig mewn perthynas â lle penodol e.e. sioe dân gwyllt ar safle treftadaeth. Y sialens wrth wneud y gwaith dehongli yw creu effaith sydd â pherthynas ystyrlon â'r lle, y safle neu'r casgliad yr ydym eisiau i'n hymwelwyr ymgysylltu â nhw. Nod y digwyddiad yma yw archwilio'r materion hyn a helpu ymarferwyr i feddwl amdanynt yn fwy eglur.

I bwy mae hwn?

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn dehongli a/neu dwristiaeth gynaliadwy yn cynnwys:

•   Dehonglwyr proffesiynol sydd eisiau datblygu a rhannu eu gwybodaeth a'u sgiliau.

•   Pobl sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus, y sector preifat neu'r trydydd sector mewn swyddi sy'n cynnwys dehongli, neu sy'n rheoli prosiectau neu safleoedd gydag elfennau o ddehongli.

•   Myfyrwyr neu bobl a hoffai ddilyn gyrfa mewn dehongli.

Y Siaradwyr:

Maent yn cynnwys:
Yr Athro Mike Robinson PHD  Athro mewn Treftadaeth Ddiwylliannol,
Cyfarwyddwr Athrofa Ryngwladol er Treftadaeth Ddiwylliannol Ironbridge.

Sue Lipscombe  Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Cod Steaks – sef cwmni dylunio arddangosfeydd sydd wedi ennill gwobrau, arbenigwyr mewn gweithio â themâu, gwneuthurwyr modelau, dylunwyr rhyngweithiol ac arbenigwyr ar gyfer amgueddfeydd. Mae eu prosiectau diweddar wedi cynnwys gwaith i Cadw yng Nghestyll Rhaglan a Chaernarfon, ac arddangosfa Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol Amgueddfa Cymru.

Chris Walker  Cyfarwyddwr Bright White Ltd – sef cwmni ymgynghori ym maes dylunio creadigol sydd wedi ennill gwobrau. Eu cenhadaeth yw ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf yng nghyfoeth y gorffennol, i'w helpu i fyw a dysgu. Chwaraeodd Chris ran fawr ym mhrosiect diweddar Brwydr Bannockburn.

Yn ogystal â Ben Oliver (Gardd Goed Westonbirt – Rhodfa Uchel), Carl Atkinson (Cyfoeth Naturiol Cymru), Emma Thomson (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Castell Powis) a Theatr Byd Bychan.

Y Rhaglen:  Bydd rhaglen lawn ar gyfer y gynhadledd ar gael i'w lawrlwytho ar wefan AHI cyn hir: www.ahi.org.uk/www/events.

Y Gost:
Mynd i'r gynhadledd (yn cynnwys yr holl fwyd a diod, y daith maes a chiniawau canol dydd)  £99.00

Llety dros nos:  Nid oes gennym unrhyw westy partner penodol. Byddwn yn darparu rhestr o fannau aros yn yr ardal i'r bobl sy'n mynychu.

I gadw lle a gwneud ymholiadau, cysylltwch â'r Gymdeithas Dehongli Treftadaeth yn 54 Balmoral Road, Gillingham, Sir Caint, ME7 4PG drwy ffonio 0560 274 7737 neu drwy anfon e-bost at admin@ahi.org.uk. Mae ffurflen gofrestru ar gael hefyd ar wefan AHI: www.ahi.org.uk/www/events.