Cylchgrawn Dehongli Cymru

Mae ein cylchgronau chwe-misol yn llawn newyddion a gwybodaeth.

Maent yn cynnwys erthyglau am y prosiectau dehongli diweddaraf yng Nghymru yn ogystal ag awgrymiadau, cyngor a mwy.

Mae copïau blaenorol o'r cylchgrawn ar gael isod.

 

Copïau Blaenorol o Gylchgrawn Dehongli Cymru

Rhifyn 23

Mae rhifyn 23 / Gwanwyn 2017 Interpret Wales yn cynnwys erthyglau gan Dr Mark Lewis ar Caerleon's Legendary Legionary Legacy, gan Rebecca Evans ar Sir Benfro - Gwlad y Chwedlau, a gan Erin Lloyd Jones ar Gastell Rhuddlan -the site that reshaped medieval Wales. Mae erthygl gan Ruth Taylor Davies yn edrych ar ddehongli arloesol yn y Cymoedd gan ddefnyddio cyfleoedd ffotograffiaeth ac mae Alyson Tippings yn sôn am y prosiect Troeon Tyleri sy’n cofio chwedlau lleol.

Rhifyn 22

Rhifyn 22 Gwanwyn 2016

Mae alltudion a fforwyr, hipis, anturiaethwyr, ceiswyr lloches, mudwyr economaidd a ffoaduriaid oll wedi cael hyd i loches yng Nghymru. Mae rhifyn 22 yn canolbwyntio ar brosiectau yng Nghymru sy'n ymwneud â symud pobl ar draws cyfandiroedd a chefnforoedd. Stephanie Roberts yn edrych yn ôl ar y prosiect celf ‘Yno ac Yma’, a gynhaliwyd yng Nghasnewydd yn ystod Wythnos Ffoaduriaid Cymru 2015. Stuart Evans yn ysgrifennu am ‘Tua'r Gorllewin’, arddangosfa hiraethlon yn Amgueddfa Ceredigion sy'n cofio ‘mewnlifiad yr hipis i ganolbarth Cymru’ yn yr 1970au. Suzanna Jones yn cyflwyno Ap Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd wedi ennill gwobr – ‘Cerdded Gyda'r Rhufeiniaid’. Dr Rita Singer yn esbonio pam fo nifer sylweddol o'r artistiaid a'r ysgrifenwyr sy'n cael sylw yn arddangosfa deithiol ‘EwrOlwg: Cymru drwy Lygaid Teithwyr Ewropeaidd, 1750-2015’ yn ffoaduriaid o dir mawr Ewrop a oedd yn ffoi rhyfel ac erlid gwleidyddol. Yn olaf, Gianna Moscardo, y prif siaradwr yng Nghynhadledd Gwanwyn 2016 Dehongli Cymru, yn ein herio ni i ystyried sut mae modd Dehongli pethau mewn ffordd gynaliadwy.

21

Rhifyn 21 Gwanwyn 2015

Yn y rhifyn swmpus hwn gyda 40 tudalen, rydym yn rhoi sylw i ddehongli ac ysgrifennu; Naomi Jones yn adrodd hanes y bugail o fardd, Elis Humphrey Evans, sy'n fwy adnabyddus fel Hedd Wyn, a'i gartref yn Eryri, Yr Ysgwrn; Mary-Ann Constance yn edrych ar Deithwyr Chwilfrydig a'u Hanturiaethau yng Nghymru yn y Cyfnod Rhamantaidd; Jo Furber yn ysgrifennu am yr arddangosfa newydd yn Abertawe ar Dylan Thomas – ‘Carwch y Geiriau’; Dave Penberthy yn adrodd ar waith Cadw ar Dylan Thomas yn yr hafdy bach yng Nghastell Talacharn; Hollie Aldridge yn edrych ar ‘Awduron a'u Cynefin’; Dr Rhianydd Biebrach yn cyflwyno'r prosiect ‘Cartwnio'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru’; a Peter Strong yn ysgrifennu am brosiect Archifau Gwent sy'n cofio ‘Gwent yn y Rhyfel Mawr’; Eleri Twynog Davies yn cyflwyno'r cymeriadau sy'n dod â hanes Cymru'n fyw drwy ‘Mewn Cymeriad’; a Sarah Douglas yn adolygu digwyddiad diweddar Dehongli Cymru, ‘Paneli ac Opsiynau Annigidol eraill’.

Rhifyn 20

Rhifyn 20 Gwanwyn 2014

Mae'r rhifyn swmpus hwn yn arddangos prosiectau ledled Cymru sy'n derbyn cymorth cydgyfeirio o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop; Dave Penberthy'n cyflwyno'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth ac astudiaethau achos o Gestyll Dinbych a Chonwy; Sarah McCarthy yn ysgrifennu am y prosiect ‘Cerdded yn ôl Troed Tywysogion’ yng ngogledd Cymru; Neil Johnstone a Susanne Skubik Intriligator yn arddangos prosiectau ar Ynys Môn; Charlotte Barnet yn ysgrifennu am y prosiect ‘Cymunedau a Natur’; David Llewellyn yn edrych ar Barc Rhanbarthol y Cymoedd ac artist y Cymoedd Becky Adams yn ysgrifennu am sut i ddefnyddio celf i ddehongli tref Tredegar; Ryland Jones yn cyflwyno astudiaeth achos o ddehongli ar hyd Rhwydwaith Beicio'r Cymoedd; Jean Round, Llysgennad Twristiaeth Gymunedol y Cymoedd, yn ysgrifennu am y ‘gyrchfan lawn cyffro i dwristiaid’ sef y Cymoedd; Quentin Grimley yn disgrifio prosiect dehongli 870 o filltiroedd ar hyd Llwybr Arfordir Cymru; a Ken Rees yn arddangos prosiect ysgol yn Hendy-gwyn ar Daf sy'n dathlu Brenin enwog y dref – Hywel Dda.

Rhifyn 19

Rhifyn 19 Gwanwyn 2013

Mae Rhifyn 19 yn cynnwys erthyglau gan Dan Boys ar ddatblygu llwybrau sain a Rhodri Clark ar dwf y project QR HistoryPoints. Mari Gordon yn edrych ar ddwyieithrwydd a chyfrifoldebau yn sgil y Mesur Iaith Gymraeg newydd yn 2011. Mari Grug yn cyflwyno Digido, prosiect sy'n agor adnoddau'r LlGC i annog creadigrwydd busnes yn ardaloedd cydgyfeirio Cymru. Claire Dovey Evans yn sôn am ddigwyddiad ‘Dehongli Fel y Graig’ Dehongli Cymru ym Merthyr Tudful.

Rhifyn 18

Rhifyn 18 Hydref 2012

Yn Rhifyn 18 mae Dave Penberthy, Pennaeth Dehongli Cadw yn ysgrifennu am gynnydd gweithredu strategaeth Cymru gyfan. Mae'r prosiect sy'n canolbwyntio ar dreftadaeth ddiwydiannol calchfaen y Mynydd Du yn cael ei ddisgrifio'n fanwl gan Duncan Schlee. Carl Atkinson yn dangos sut mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi defnyddio lle bach i ddehongli mynydd mawr – Cadair Idris. Sarah Greenhalgh yn ysgrifennu am Bling, prosiect sy'n mynd i'r afael â thlodi, lle mae pobl ifanc yn dysgu drwy ddiwylliant a chreadigrwydd.

Rhifyn 17

 

Rhifyn 17 Gwanwyn 2012

Yn y rhifyn hwn mae Jill Simpson a Rebecca Evans yn dangos sut i fynd i'r afael â'r broblem o adrodd straeon ar safle heb staff yn Sir Benfro. Rydym yn hel atgofion gyda Maggie Knight mewn prosiect YoungRoots yn Neuadd Ddawns y Marina ar Bier Penarth. Mae Rheolwr Datblygu CDL, Liz Girling yn edrych ar gyllid a Dave Penberthy yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ar brosiect Dehongli Cymru gyfan.

Rhifyn 16

Rhifyn 16 Hydref 2011

Yn y rhifyn hwn rydym yn edrych ar bosibiliadau defnyddio chwarae mewn dehongli. Mae'r cyfraniadau'n cynnwys erthyglau gan Techniquest wrth iddynt ddathlu 25 mlynedd o ddysgu trwy chwarae; sut mae ‘touchpods’ yn dod â phobl yn agosach at y byd planhigion microsgopig yn Lerpwl; syniadau Paul Davies am botensial y dechnoleg hapchwarae; sut mae Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru yn ‘gweithio ar chwarae’ a golwg ddiddorol ar ddefnydd Gwasanaeth Amgueddfa Ceredigion o labelu, yn ogystal ag adolygiad o'n digwyddiad Cyfryngau Newydd.

Rhifyn 15

Rhifyn 15 Gwanwyn 2011

Roedd y rhifyn hwn yn dangos sut y mae llywodraeth Awstralia wedi cynnwys dehongli fel blaenoriaeth strategol ar gyfer datblygu twristiaeth; Cynllun Llysgenhadon Bannau Brycheiniog; sut i gael mapio rhad ac am ddim o ddata agored yr Arolwg Ordnans; defnyddio dehongliad ‘byw’ yng Nghastell y Waun; a stori Cwch Cymunedol Abertawe a sut y bydd yn adrodd stori treftadaeth glan yr afon yn Abertawe.

Rhifyn 14

Rhifyn 14 Hydref 2010

Rhoddodd y rhifyn hwn ffocws ar y thema mynediad mewn gwaith dehongli, ac roedd yn cynnwys erthyglau ar waith Ymddiriedolaeth Dog Rose; y defnydd a wneir o chwaraewyr MP3 yng Nghoed y Brenin i ddod â'r profiad mewn coedwig i gynulleidfa ehangach; gwerth gweithio gyda grwpiau mynediad lleol mewn sefyllfa fel canolfan ymwelwyr; a golwg ar wobrau Jodi. Roedd hefyd yn cynnwys cyfweliad gyda Phil Jayne.

Rhifyn 13

Rhifyn 13 Gwanwyn 2010

Roedd y rhifyn hwn yn edrych ar Ddyffryn Gwy gan gynnwys y ffordd y mae artistiaid wedi'i ddehongli dros y blynyddoedd, yn ogystal ag erthygl ar y ffordd y mae artistiaid yn defnyddio cerameg i helpu i'w ddehongli heddiw; sut wynebodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yr her o ddehongli Gwarchodfa Natur Genedlaethol ddiweddaraf Cymru; a sut i ddehongli Parc y Ponciau yn Wrecsam.

Rhifyn12

Rhifyn 12 Hydref 2009

Roedd y rhifyn hwn yn cynnwys adolygiad o'r gynhadledd AHI a gynhaliwyd yng Nghaerdydd; rhagolwg ar ‘Gynllun Dehongli Cymru Gyfan’ a yrrir gan Cadw; y defnydd a wneir o ddrama i ddenu cynulleidfaoedd newydd; cipolwg ar ‘Gasgliad y Bobl’; a gwersi o brosiect Partneriaeth Tirwedd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Rhifyn 11

Rhifyn 11 Gwanwyn 2009

Roedd y rhifyn hwn yn edrych ar y ganolfan newydd i ymwelwyr ar ben yr Wyddfa; y defnydd a wneir o ddarluniau yn null Manga a geo-ysgrepanau mewn dehongli ‘Gwlad y Rhaeadrau’; adolygiad o raglen HERIAN yn Ne Cymru; a gwybodaeth am 43fed Gŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian lle canolbwyntiwyd ar Gymru fel y wlad dan sylw.

Rhifyn 10

Rhifyn 10 Hydref 2008

Roedd y rhifyn hwn yn cynnwys erthyglau o gartref a thramor gan gynnwys y cysylltiad rhwng Gwaith Haearn Brunswick ac Abaty San Steffan; golwg ar waith dehongli yn Awstralia a Seland Newydd; darpariaeth dehongli ryngwladol Castell Caerdydd; a'r ffordd y mae celfyddyd gynfrodorol yn dylanwadu ar waith dehongli un artist yma yng Nghymru; a stori dehonglwyr o Gymru sy'n gweithio yn yr Emiraethau.

Rhifyn 09

Rhifyn 09 Gwanwyn 2008

Roedd y rhifyn hwn yn canolbwyntio ar ddulliau dehongli dwyieithog, ac roedd yn cynnwys erthyglau ar adrodd y stori mewn cymdeithas ddwyieithog; agwedd Cadw tuag at ddehongli'n ddwyieithog; safbwynt Albanaidd ar ddehongli'n ddwyieithog gan awdur ysgrifau nodwedd gwadd arbennig Michael Hamish Glen; gwybodaeth am y Ganolfan dros Ymchwil Dwyieithrwydd (Bangor); a nodyn atgoffa gan Ganolfan Hywel Dda bod dwyieithrwydd yn y 13eg ganrif yn golygu'r iaith Gymraeg a'r iaith Ladin.

Rhifyn 08

Rhifyn 08 Hydref 2007

Roedd y rhifyn hwn yn cynnwys erthyglau gan Cadw ar eu dehongliadau amlsynhwyraidd; erthygl gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a oedd yn edrych ar eu Pecyn Offer Cerdded a Dehongli Cymunedol; sut i ddehongli'r gaethfasnach yng Nghastell Penrhyn; defnyddio celf fosäig fel ffordd o gynnwys y gymuned mewn gwaith dehongli yng Nghaergybi; a phwysigrwydd rhoi enwau ysbrydoledig a deongliadol i lwybrau gydag astudiaethau achos gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Rhifyn 07

Rhifyn 07 Gwanwyn 2007

Roedd y rhifyn hwn yn canolbwyntio ar berfformiad ac arddangosiadau mewn gwaith dehongli; yn archwilio'r syniad o'r sioe hanesyddol; y ffordd y mae actorion yn rhyngweithio gydag arddangosiadau yn Amgueddfa Ceredigion; dehongli person cyntaf; a pherfformiad deongliadol fel cyfrwng i gynnwys cymunedau lleol yn y gwaith o adfywio.

Rhifyn 06

Rhifyn 06 Hydref 2006

Roedd y rhifyn hwn yn edrych ar brofiadau deongliadol ‘actif’ sy'n cael eu datblygu yn Ne Corea; prosiectau ‘hanes yn siarad’ yn Sir Benfro; datblygiad ‘Oriel 1’ Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru sy'n archwilio beth mae'n golygu i fod yn Gymro; a'r cynllun dehongli amlgyfrwng cyffrous yn Ynyslas sy'n amcanu i bweru ei ymwelwyr trwy ddefnyddio ‘rhith-dywysydd’ a gynhyrchir gan gyfrifiadur.

Rhifyn 05

Rhifyn 05 Gwanwyn 2006

Roedd y rhifyn hwn yn edrych ar dechnolegau newydd a'u heffaith bosibl ar waith dehongli yn ogystal ag erthyglau'n archwilio'r canlynol: dod ag ‘Efengylau Llandeilo Fawr’ adref gan ddefnyddio technoleg rhith-ddelweddu; canllaw ar sut i ddefnyddio deunyddiau clyweled i gynorthwyo dehongliadau; datblygu prosiect adrodd straeon digidol yng Nghaerffili; a rôl cyfrifiaduron mewn dehongli yn y dyfodol.

Rhifyn 04

Rhifyn 04 Hydref 2005

Roedd y rhifyn hwn yn canolbwyntio ar y dehongliadau yn y Pwll Mawr sydd wedi ennill gwobr Gulbenkian; sut roedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi ymdrin ag amcanion cadwraeth a mynediad, sydd fel petaent yn gyferbyniol, ar ddau o'i safleoedd allweddol yng Nghymru; hanes llafar a dehongli; ac agwedd Cyngor Cefn Gwlad Cymru tuag at ddefnyddio celf i ddehongli Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Rhifyn 03

Rhifyn 03 Gwanwyn 2005

Roedd y rhifyn hwn yn archwilio'r defnydd a wneir o ffilm i ddatblygu gweithgareddau deongliadol ymarferol yn Ysgol Tafarnspite; sut i ddefnyddio celf a dehongli i ddenu cynulleidfaoedd newydd yng Ngheredigion; adborth ar y gweithdai gan Sam Ham; a chanllaw i ddefnyddwyr ar gyflogi ymgynghorwyr.

Rhifyn 02

Rhifyn 02 Hydref 2004

Roedd y rhifyn hwn yn cynnwys arweiniad ar weithio gyda dylunwyr; llwybrau deongliadol creadigol ym Mharc Gwledig Llyn Pen y Fan; a dehongli person cyntaf yn Amgueddfa Werin Cymru.

Rhifyn 01

Rhifyn 01 Gwanwyn 2004

Roedd y rhifyn hwn yn cynnwys erthygl gyweirnod gan yr Athro Sam Ham am nodau, amcanion a themâu mewn gwaith dehongli; ac erthyglau ar gynnwys cymunedau drwy'r celfyddydau; ysgrifennu strategaeth ddehongli i'r Comisiwn Coedwigaeth; ac ar waith dehongli a chynhwysiant cymdeithasol.