Amdanom Ni

Ein Nod

Nod Dehongli Cymru yw ennyn brwdfrydedd y rheiny sy'n ymweld â lleoliadau yng Nghymru am ein treftadaeth amgylcheddol a diwylliannol drwy gynnig darpariaeth ddeongliadol o'r safon uchaf. Rydym am ysbrydoli pobl i helpu i gynnal treftadaeth – yn ei chyd-destun ehangach.

Beth ydym ni?

Lansiwyd Dehongli Cymru yn ffurfiol yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Dehongli Treftadaeth yn Abertawe ym mis Medi 2001. Cyn lansio Dehongli Cymru, enw'r corff oedd Grŵp Dehongli Amgylcheddol Cymru (WEIG), sef grŵp anffurfiol o lawer o'r prif sefydliadau oedd â buddiannau mewn dehongli amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru. Nod WEIG oedd bod yn rhwydwaith i annog y broses o gyfnewid gwybodaeth a syniadau, a hyrwyddo arfer da ym maes dehongli yng Nghymru. Roedd pryder hefyd fod angen gwella'r ddarpariaeth hyfforddi i ddehonglwyr yng Nghymru.

Mae Dehongli Cymru wedi bod yn gweithredu bellach ers 15 mlynedd ac, yn ystod yr amser hwnnw, mae wedi cynhyrchu cylchgrawn o safon uchel, ac wedi sefydlu cronfa ddata o gysylltiadau ledled Cymru a thu hwnt.

Mae hefyd yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau sydd wedi cynnwys seminar ddeuddydd lwyddiannus ar ddehongli thematig gyda'r Athro Sam Ham o'r UD, a digwyddiadau i amlygu arferion gorau ym maes dehongli, sydd wedi cynnwys: cyfryngau annigidol; cyfryngau digidol, defnyddio mapio ym maes dehongli; rôl perfformio ac arddangos ym maes dehongli; dulliau dehongli dwyieithog yng Nghymru; lansiad ‘Cynllun Dehongli Cymru Gyfan’ gan y Gweinidog ynghyd â sesiynau ymarferol ar gynllunio darpariaeth ddehongli; a gweithdai gan ddehonglwyr rhyngwladol enwog megis Zimmerman, Buchholz a Gross.

Yn 2016 byddwn yn cynnal cynhadledd, a bydd hon yn canolbwyntio ar y synergedd rhwng dehongli a thwristiaeth gynaliadwy, a chanddi lu o siaradwyr gan gynnwys Yr Athro Gianna Moscardo, academydd enwog o Awstralia.

Mae detholiad o gyflwyniadau a gafwyd mewn digwyddiadau blaenorol ar gael ar ein tudalen adnoddau.

Ein Dyheadau

Sicrhau y bydd y diwydiant dehongli a threftadaeth yn iach, yn gynaliadwy ac o safon uchel er mwyn cefnogi amcanion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fel y maent wedi eu nodi yn ei dogfen ‘Creu Cymru Well’. Rydym am weld:

  • Rhwydweithio effeithiol rhwng unigolion a sefydliadau sy'n gweithio ym maes dehongli yng Nghymru
  • Y gallu i gael gafael ar enghreifftiau o arfer da
  • Digwyddiadau hyfforddi i ddehonglwyr yng Nghymru
  • Dulliau rheoli adnoddau gwell ym mhob sector sy'n cynnig darpariaeth ddehongli (cyhoeddus, preifat a gwirfoddol)

Cymorth

Cefnogir Dehongli Cymru ar hyn o bryd gan lawer o'r prif asiantaethau y mae dehongli yn rhan fawr o'u gweithgareddau gan gynnwys:

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw'r awdurdod sy'n diogelu ac yn rheoli'r dirwedd bwysig yma.

Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Ei nod yw cael amgylchedd hanesyddol hygyrch, a gaiff ei warchod yn briodol, ar gyfer Cymru. Mae enw Cymraeg y sefydliad yn adlewyrchu ei waith i warchod a diogelu nodweddion o ddiddordeb.

Amgueddfa Cymru

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Rydym yn elusen a sefydlwyd yn 1895 gan dri o bobl oedd yn gweld mor bwysig oedd treftadaeth a mannau agored ein cenedl ac oedd eisiau gwarchod y pethau hyn fel y gallai pawb eu mwynhau. Ein diben yw gofalu am fannau arbennig i bawb, am byth.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Diben Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio, oll mewn ffordd gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol ym Mhrydain.

Awdurdod Parc Cendlaethol Eryri

Awdurdod Parc Cendlaethol Eryri yw’r corff sy’n gofalu am Barc Cenedlaethol Eryri.